0403103Business Finance
การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101 หรือ
0403101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์14:00-17:0044204C4140110    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12986
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12962
ทุกชั้นปี
41-20-21
41-17-24
41-3-38
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 02 ห้อง 222
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 222
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
  06 พฤหัสบดี08:00-11:0059505C53210    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12985
ทุกชั้นปี
5-0-5
5-3-2
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
  07 อังคาร12:00-15:0056205C50510    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129545-0-5
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  08 อังคาร08:00-11:0059605C10110    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129601-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี15:00-18:0058305C4643310    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13013
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12976
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12981
35-33-2
11-2-9
46-8-38
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีรดา บุญพามี
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 อาทิตย์15:00-18:0058505C40142610    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12980
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13015
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13017
ทุกชั้นปี
40-6-34
40-6-34
40-0-40
40-2-38
สอบกลางภาค: 8 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สอบปลายภาค: 10 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ หน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบขององค์กรธุรกิจและการภาษี การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงินทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน เครื่องมือทางการเงิน การเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน ตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
วิชาบังคับก่อน: 04-03-101 การบัญชีชั้นต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:01:24