0402309Brand Management
การบริหารตราสินค้า
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0056305C4037310    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13010
ทุกชั้นปี
40-36-4
40-1-39
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 222
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 224
อาจารย์คุมสอบ: รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์ ทองดี
  02 อังคาร08:00-11:0056205C4038210    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1307640-38-2
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: รศ.ไพทูล สีใส
อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 231
อาจารย์คุมสอบ: นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์
ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
  03 พุธ08:00-11:0056505C4032810    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1307740-32-8
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์วิภา ธนานันท์
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญ โครงสร้างของตราสินค้า คุณสมบัติของตราสินค้า การสร้างและแก้ไขตราสินค้าให้มีความเข้มแข็ง การวางกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การบริหารจัดการคุณค่าและเอกลักษณ์ตราสินค้า การสื่อสารและบูรณาการตราสินค้ากับส่วนประสมทางการตลาด การประเมินคุณค่าตราสินค้า
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:41:22