0402309Brand Management
การบริหารตราสินค้า
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ15:00-18:0043204C40291110    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12972
ทุกชั้นปี
40-28-12
40-1-39
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
  02 พุธ08:00-11:0056305C40271310    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299540-27-13
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
  03 พฤหัสบดี08:00-11:0056305C40281210    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1298840-28-12
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก
อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
  04 จันทร์08:00-11:0043304C40251510    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
สำรองให้:การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12994
ทุกชั้นปี
40-24-16
40-1-39
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุจิรา เจริญสวัสดิ์
ดร.วีระ สุภะ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 443
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
อาจารย์สุมาลี สมนึก
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 พฤหัสบดี12:00-15:0056205C46341210    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13012
ทุกชั้นปี
46-32-14
46-2-44
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 พุธ18:00-21:0056305C40103010    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1301540-10-30
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญ โครงสร้างของตราสินค้า คุณสมบัติของตราสินค้า การสร้างและแก้ไขตราสินค้าให้มีความเข้มแข็ง การวางกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การบริหารจัดการคุณค่าและเอกลักษณ์ตราสินค้า การสื่อสารและบูรณาการตราสินค้ากับส่วนประสมทางการตลาด การประเมินคุณค่าตราสินค้า
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:08:27