0402216Sales Management and Salesmanship
การบริหารการขายและศิลปะการขาย
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0056205C22010    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9986
ทุกชั้นปี
2-0-2
2-2-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 09 ห้อง 973
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิภา ธนานันท์
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 576
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการบริหารการขาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการบริหารการจัดองค์การการขาย กระบวนการบริหารการขาย การวางแผนการขาย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรม ค่าตอบแทนและการจูงใจ ต้นทุนและงบประมาณการขาย การแบ่งเขตการขาย การกำหนดโควตาการขาย การประเมินผลและการควบคุม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขาย
วิชาบังคับก่อน: 04-02-101 หลักการตลาด
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:51:15