0403101Introduction to Accounting
การบัญชีชั้นต้น
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0403103, 0403103, 0403103, 0403103, 0403104, 0403205, 0403206, 0403312, 0403316, 0403327, 0403339, 0403417, 0403417, 0403417, 0403433
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-17:0043204C4031910    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13001
ทุกชั้นปี
40-27-13
40-4-36
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: นายจุฬชาติ วรสาร
ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์วิภา ธนานันท์
  02 พุธ08:00-12:0023102C5048210    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13029
ทุกชั้นปี
40-36-4
40-12-28
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
ดร.วีระ สุภะ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
อาจารย์อนุชิต ขลุ่ยนาค
  03 พฤหัสบดี12:00-16:0022202C4747010    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13030
ทุกชั้นปี
40-38-2
40-9-31
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกศินี สือนิ
อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
อาจารย์โฉมฉาย เนื่องจำนงค์
  04 ศุกร์08:00-12:0022202C4038210    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13031
ทุกชั้นปี
40-34-6
40-4-36
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 231
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วสันต์ รัตนากร
ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ญาดา ชอบทำดี
อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
  10 พฤหัสบดี12:00-16:0014401C4242010    
อาจารย์: อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1301942-42-0
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: .นางสาวอัญชลี แจ้งกิจ
.นายวรายุทธ ยรรยงตระกูล
.รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
.อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
  11 พุธ08:00-12:0059605C4036410    
อาจารย์: อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304340-36-4
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: .นายวิษณุ ลิขิตพงศธร
.นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
.อาจารย์พชรมณ บุญแสน
  12 พุธ14:00-18:0056205C4036410    
อาจารย์: อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13044
ทุกชั้นปี
40-35-5
40-1-39
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก
.นางสาวอมรรัตน์ อังคเศรณีกุล
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
.ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
  13 ศุกร์08:00-12:0058705C4037310    
อาจารย์: อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304540-37-3
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
.อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: .รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
.อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  23 ศุกร์08:00-12:0057205C4946310    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13014
ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13075
ทุกชั้นปี
32-27-5
17-17-0
49-2-47
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 576
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
.อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
.อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วิญญู ปรอยกระโทก
.อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
  24 ศุกร์14:00-18:0023102C48371110    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13074
ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13075
ทุกชั้นปี
31-26-5
17-7-10
48-4-44
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 576
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
.อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
.อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 243
อาจารย์คุมสอบ: .นายศิวกรณ์ เสถียรกิจการชัย
.ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป ระบบเงินสดย่อย ระบบใบสำคัญ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:21:56