0402101Principles of Marketing
หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0402102, 0402203, 0402215, 0402216, 0402217, 0402218, 0402219, 0402219, 0402220, 0402221, 0402304, 0402304, 0402305, 0402305, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402307, 0402308, 0402309, 0402310, 0402322, 0402323, 0402411, 0402412, 0402412, 0402413, 0402424, 0402425, 0402426, 0402427, 0402428
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  







คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-18:0056305C53210    
อาจารย์: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13014
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13074
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13075
5-0-5
5-0-5
5-3-2
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
ดร.ญาดา ชอบทำดี
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
นายสุทธิพงศ์ ภัทรมังกร
  03 อาทิตย์08:00-11:0056205C54110    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13011
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13039
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13040
5-1-4
5-3-2
5-0-5
สอบกลางภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อาทิตย์08:00-11:0056205C22010    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 130022-2-0
สอบกลางภาค: 7 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:40:56