0402101Principles of Marketing
หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0402102, 0402203, 0402215, 0402216, 0402217, 0402218, 0402219, 0402219, 0402220, 0402221, 0402304, 0402304, 0402305, 0402305, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402306, 0402307, 0402308, 0402309, 0402310, 0402322, 0402323, 0402411, 0402412, 0402412, 0402413, 0402424, 0402425, 0402426, 0402427, 0402428
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  20 ศุกร์13:00-16:0059605C1512310    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12976
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12981
ทุกชั้นปี
8-4-4
8-4-4
8-4-4
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
.อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
.อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
.อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: .ดร.ปราการ เกิดมีสุข
.นายมนตรี โสภา
.อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
  23 พฤหัสบดี15:00-18:0056305C1211110    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12973
ทุกชั้นปี
6-6-0
9-5-4
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
.อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 971
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
.อาจารย์พนา จันทิวาสน์
.อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  10 เสาร์08:00-11:00337-e.techE-TECHC40221810    
อาจารย์: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม

สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12957
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12984
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13003
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12958
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12983
ทุกชั้นปี
40-7-33
40-10-30
40-0-40
40-5-35
40-0-40
40-0-40
สอบกลางภาค: 14 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก E-TECH ห้อง 331-e.tech 14 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก E-TECH ห้อง 332-e.tech
อาจารย์คุมสอบ: .ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
.อาจารย์พรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย
สอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก E-TECH ห้อง 331-e.tech
9 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก E-TECH ห้อง 332-e.tech
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์พรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย
.ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
  22 พฤหัสบดี18:00-21:0056205C22010    
อาจารย์: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129802-2-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
  24 อาทิตย์08:00-11:0056505C55010    
อาจารย์: อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12979
ทุกชั้นปี
5-2-3
5-3-2
สอบกลางภาค: 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สอบปลายภาค: 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:56:49