0401102Business Law
กฎหมายธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0401317
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:0057305C4847111    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13001
ทุกชั้นปี
40-0-40
46-1-45
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2559 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
  02 ศุกร์08:00-11:0056205C5251111    
อาจารย์: อาจารย์อดิศักดิ์ เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13029
ทุกชั้นปี
52-0-52
52-4-48
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2559 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อดิศักดิ์ เนื่องจำนงค์
อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
  03 ศุกร์12:00-15:0057205C5046411    
อาจารย์: อาจารย์อดิศักดิ์ เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13030
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2559 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 576
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
อาจารย์สมัย ศรัทธาพร
อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
  04 ศุกร์15:00-18:0057305C5046411    
อาจารย์: อาจารย์อดิศักดิ์ เนื่องจำนงค์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13031
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2559 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์ ทองดี
อาจารย์กำพล ดวงพรประเสริฐ
นางสาวฐิติมา ปานมณี
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 พฤหัสบดี18:00-21:0058605C66011    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 12926
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
5-0-5
5-5-0
6-1-5
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2559 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพตามกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ ตั๋วเงิน สัญญาห้างหุ้นส่วน บริษัท

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:15:34