0805023MICE Management
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-18:0043104C4141010    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296341-41-0
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 971
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวสุติมา น้อยพรหม
อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
  02 อังคาร08:00-11:0045104C4240210    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12992
ทุกชั้นปี
42-39-3
42-1-41
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวฐิติมา ปานมณี
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
ผศ.ไพจิตร ใจหาญ
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและคำจำกัดความของการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ปัจจัยในการเลือกสถานที่และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดงานแต่ละประเภท การจัดการด้านการตลาด ขั้นตอนการวางแผนงาน การดำเนินงานและการติดตามประเมินผล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:39:32