0804325Chinese Conversation 1
การสนทนาภาษาจีน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0804204
รายวิชาต่อเนื่อง:0804326, 0804326, 0804326
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-11:0043104C3331210    
อาจารย์: อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12971
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12961
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12996
ทุกชั้นปี
30-10-20
30-8-22
30-12-18
33-1-32
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
ดร.ญาดา ชอบทำดี
อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
รศ.ไพทูล สีใส
  02 จันทร์08:00-11:0043104C11010    
อาจารย์: อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129631-1-0
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ญาดา ชอบทำดี
อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
รศ.ไพทูล สีใส
ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
คำอธิบายรายวิชา
พูดโต้ตอบภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การซื้อของ การต่อรอง การถามและบอกทาง การแสดงความรู้สึก การบอกความต้องการของตนเองได้ถูกต้อง
วิชาบังคับก่อน 0804204 ภาษาจีน 4
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:29:25