0803325Japanese Conversation 1
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0803204
รายวิชาต่อเนื่อง:0803326, 0803326, 0803326
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-11:0043104C3535010    
อาจารย์: อาจารย์โยชิ อิวาดะ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12971
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12961
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12996
ทุกชั้นปี
35-13-22
35-12-23
35-9-26
35-1-34
สอบกลางภาค: 14 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์โยชิ อิวาดะ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประวิทย์ พุ่มพา
Mr.Lester Udang
คำอธิบายรายวิชา
การฟังและการพูด โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนมา เพื่อให้ฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ได้ โดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน
วิชาบังคับก่อน 0803204 ภาษาญี่ปุ่น 4
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:50:48