0802395Cooperative Education and Job Training Preparation
การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0802497, 0802497, 0802497, 0802498, 0802498, 0802498
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:0044104C4542310    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13009
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13048
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13049
20-16-4
3-2-1
24-23-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ16:00-18:0043104C3939010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13048
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13009
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13049
ทุกชั้นปี
22-22-0
10-10-0
5-4-1
39-1-38
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลัก แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพัน์ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 0:53:47