0802313Critical and Analytical Reading
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0802212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-18:0043204C4039110    
อาจารย์: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12971
ทุกชั้นปี
40-39-1
40-0-40
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์ ทองดี
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ญาดา ชอบทำดี
นางสาวทิพวรรณ จันชัยชิต
  02 พุธ08:00-11:0043104C3533210    
อาจารย์: อาจารย์อินทิรา นวสัมฤทธิ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296135-33-2
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 243
อาจารย์คุมสอบ: รศ.ไพทูล สีใส
ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
  03 พุธ12:00-15:0043304C3232010    
อาจารย์: อาจารย์อินทิรา นวสัมฤทธิ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299632-32-0
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
อาจารย์อนุชิต ขลุ่ยนาค
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
คำอธิบายรายวิชา
วิธีการอ่านเชิงวิจารณ์ จำแนกข้อความ และการตีความตามเจตนารมย์ของผู้เขียนที่เป็นข้อเท็จจริง และความคิดเห็นของผู้เขียน การวิจารณ์อย่างมีเหตุผล
วิชาบังคับก่อน 0802212 การอ่านเชิงวิชาการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:42:24