0802322Essay Writing
การเขียนเรียงความ
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0802221
รายวิชาต่อเนื่อง:0802323, 0802323
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-15:0043104C4038210    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1297140-38-2
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์ ทองดี
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สายัณห์ เทพแดง
Mr.Lester Udang
  02 จันทร์15:00-18:0043104C3535010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12961
ทุกชั้นปี
35-34-1
35-1-34
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
  03 อังคาร08:00-11:0044304C3232010    
อาจารย์: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299632-32-0
สอบกลางภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
อาจารย์อนุชิต ขลุ่ยนาค
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 443
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างของเรียงความ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลการจัดระบบข้อมูลเพื่อนำมาเขียนอธิบายความ
วิชาบังคับก่อน 0802221 การเขียนเบื้องต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:09:42