0802221Introduction to Writing
การเขียนเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0802322, 0802322, 0802322
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:0043204C3130110    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13009
ทุกชั้นปี
31-27-4
31-3-28
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
Mr.Harlim Mahinay De la Mance
  02 พุธ08:00-11:0043204C3127410    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304831-27-4
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
  03 พฤหัสบดี15:00-18:0043104C3530510    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13049
ทุกชั้นปี
35-29-6
35-1-34
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก
อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน กระบวนการเขียน การถ่ายทอดความคิดเป็นข้อเขียนในระดับประโยค และในระดับย่อหน้า โดยการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับความคิดที่ต้องการถ่ายทอด

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:27:04