0802102English Structure
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-11:0043104C4241110    
อาจารย์: อาจารย์สุพัตรา สร้อยคีรี
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13004
การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13033
ทุกชั้นปี
26-23-3
18-12-6
42-6-36
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
อาจารย์วิญญู ปรอยกระโทก
  02 ศุกร์12:00-15:0043104C4132910    
อาจารย์: อาจารย์สุพัตรา สร้อยคีรี
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13032
การท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13033
ทุกชั้นปี
32-25-7
18-3-15
41-4-37
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์ ทองดี
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
คำอธิบายรายวิชา
ส่วนต่าง ๆ ของประโยคภาษาอังกฤษทั้งในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้า รูปแบบประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับความหมายในภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ