0406386Data Warehouse System
ระบบคลังข้อมูล
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406281
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:0094109C65110    
อาจารย์: อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12967
ทุกชั้นปี
6-0-6
6-5-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
คำอธิบายรายวิชา
สถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูล เทคโนโลยีของคลังข้อมูล คลังข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คลังข้อมูลหลายมิติ กระบวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติ แบบจำลองข้อมูลแบบหลายมิติ การออกแบบคลังข้อมูลด้วยวิธี Star Schema และวิธี Snowflake Schema ภาพรวมของการสร้างคลังข้อมูล เทคโนโลยี OLAP การแบ่งมิติข้อมูล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 9:01:15