0406460Information Technology Project
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, -
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-15:0095309C2020010    
  อังคาร08:00-11:0096309C      
  อังคาร13:00-16:0096209C      
  พุธ13:00-16:0096209C      
  พฤหัสบดี08:00-11:0095309C      
  จันทร์15:00-18:0059305C      
อาจารย์: อาจารย์พิเชฐ มาเร็ว
อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12967
ทุกชั้นปี
20-15-5
20-5-15
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์08:00-12:0094109C2520510    
  อังคาร11:00-14:0096309C      
  พุธ13:00-17:0095309C      
  พฤหัสบดี08:00-11:0096309C      
  อังคาร14:00-18:0095309C      
อาจารย์: อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12966
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12956
ทุกชั้นปี
25-9-16
25-9-16
25-2-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 จันทร์12:00-15:0096309C2019110    
  อังคาร08:00-14:0095309C      
  พุธ13:00-16:0096309C      
  พฤหัสบดี08:00-11:0094109C      
  จันทร์15:00-18:0096309C      
อาจารย์: อาจารย์วิภา ธนานันท์
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12952
ทุกชั้นปี
20-13-7
20-6-14
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบพัฒนาประยุกต์ และการนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ โครงงานที่จัดทำอาจเป็นโครงงานเดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงงานกลุ่มก็ได้ ในกรณีที่เป็นโครงการกลุ่มจะต้องมีสัดส่วนการแบ่งงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นโครงงานแล้วต้องจัดส่งผลงานในรูปแบบของรายงานตามที่สาขาวิชากำหนด

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 1:07:38