0461455Computer Tecnology Project 2
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0461454 หรือ
0461454
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-14:0094109C11010    
อาจารย์: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 12914
ทุกชั้นปี
1-0-1
1-1-0
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
ดร.ญาดา ชอบทำดี
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.194.190:19/9/2562 22:15:19