0020002Information for Study
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-15:0058505C4747010    
อาจารย์: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13006
ทุกชั้นปี
40-38-2
45-4-41
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จิระพร เนตรนุช
อาจารย์บรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ
อาจารย์อุไรวรรณ ชาญชลยุทธ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
  02 อังคาร08:00-11:0024402C5352110    
อาจารย์: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13041
ทุกชั้นปี
40-38-2
53-1-52
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวพิชญธิดา หล้าบา
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
  03 จันทร์15:00-18:0058505C4545010    
อาจารย์: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13042
ทุกชั้นปี
41-38-3
45-3-42
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
อาจารย์ปทุมพร วรธิติพงศ์
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
  04 พุธ08:00-11:0023402C5252010    
อาจารย์: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13005
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13038
ทุกชั้นปี
52-19-33
52-12-40
52-15-37
52-6-46
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 576
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปทุมพร วรธิติพงศ์
อาจารย์เกศินี สือนิ
นายวัชรกร รัตนกิจ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  08 พุธ12:00-15:0023402C55010    
อาจารย์: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12976
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12981
5-4-1
5-1-4
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
อาจารย์สายัณห์ เทพแดง
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
Mr.Harlim Mahinay De la Mance
  09 อังคาร08:00-11:0043104C104610    
อาจารย์: อาจารย์กิตติยา แก้วสะเทือน
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1301110-4-6
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 235
อาจารย์คุมสอบ: ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  07 อาทิตย์08:00-11:0058505C40221810    
อาจารย์: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13016
การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13050
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12957
การบัญชี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12984
ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12980
ทุกชั้นปี
40-6-34
40-11-29
40-0-40
40-1-39
40-2-38
40-2-38
สอบกลางภาค: 8 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 593
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
สอบปลายภาค: 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พัฒนาพร เทียมเมือง
  10 ไม่มีข้อมูล20210    
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี2-0-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเลือกใช้สารสนเทศ การสืบค้นและเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ การนำเสนอผลของการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐาน
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจการใช้สารสนเทสและแหล่งสารสนเทสเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2. สามารถสืบค้นและเลือกใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ 3. นำเสนอผลการสืบค้นสารสนเทสในรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐาน 4. เห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:07:59