0403286Business Finance
การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0403101
รายวิชาต่อเนื่อง:0401486
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:0059505C40281210    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12985
ทุกชั้นปี
40-26-14
40-2-38
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
  02 อังคาร08:00-11:0059605C4032810    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12960
ทุกชั้นปี
40-31-9
40-1-39
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวธิติยา ไกรบุตร
อาจารย์กัลยา รุ่งเรืองรัตนกุล
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
อาจารย์พชรมณ บุญแสน
  03 อังคาร12:00-15:0056205C4036410    
อาจารย์: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12954
ทุกชั้นปี
40-30-10
40-6-34
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
  05 จันทร์14:00-17:0044204C10110    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129861-0-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 อาทิตย์15:00-18:0058505C51410    
อาจารย์: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12980
ทุกชั้นปี
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 8 ต.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
สอบปลายภาค: 10 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบของธุรกิจและการภาษีอากร การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุม ทางการเงิน หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร โครงสร้างทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
วิชาบังคับก่อน 0403101 การบัญชีชั้นต้น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:55:08