0043002Sport Sciences for Excercise
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00G1G1C55010    
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10007
ทุกชั้นปี
5-5-0
5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการการกีฬา การบาดเจ็บจากกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสร้างโปรแกรมการการออกกำลังกาย ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาตามโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2. เข้าใจการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการออกกำลังกาย 3. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง 4. ฝึกปฏิบัติโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 5. เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 18:04:30