0043001Exercise for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00G1G1C44010    
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี3-3-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความจำเป็นของการออกกำลังกายในปัจจุบัน องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการออกกำลังกาย หรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อสุขภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจ ความจำเป็นของการออกกำลังกาย 2. เข้าใจวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 3. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายหรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง 4. ตระหนักในคุณค่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 4:18:06