0043001Exercise for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:00G1G1C21110    
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 12914
ทุกชั้นปี
2-0-2
2-1-1
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวทิพวรรณ จันชัยชิต
อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
คำอธิบายรายวิชา
ความจำเป็นของการออกกำลังกายในปัจจุบัน องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการออกกำลังกาย หรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อสุขภาพ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจ ความจำเป็นของการออกกำลังกาย 2. เข้าใจวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 3. ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายหรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง 4. ตระหนักในคุณค่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:50:41