0032003English Reading
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:0022202C11010    
อาจารย์: อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12985
ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
ดร.มนษิรดา ทองเกิด
  02 ศุกร์12:00-15:0043204C11010    
อาจารย์: อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 12929
ทุกชั้นปี
1-0-1
1-1-0
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
ดร.มนษิรดา ทองเกิด
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ กลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ อ่านจับใจความสำคัญและรายละเอียด
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2. รู้และเข้าใจกลวิธีการอ่าน 3. พัฒนาทักษะการใช้กลวิธีการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.251.81:18/8/2562 17:00:30