0032003English Reading
การอ่านภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์08:00-11:0024302C4642410    
อาจารย์: อาจารย์กัลยา รุ่งเรืองรัตนกุล
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13029
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13001
36-32-4
10-10-0
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 576
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
อาจารย์พนา จันทิวาสน์
อาจารย์วีรภัทร ภคพงค์พันธุ์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
นางสาวมนัสสิกัญฎิ์ มะลิวัลย์
  03 ศุกร์12:00-15:0024302C4545010    
อาจารย์: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13030
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13001
40-38-2
9-7-2
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิรินทร์ อุทยานชัย
ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 573
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
  04 ศุกร์12:00-15:0043104C45311410    
อาจารย์: อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
สำรองให้:การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13031
การจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13001
36-23-13
9-8-1
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สายัณห์ เทพแดง
ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 432
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รุจิรา จุลภักดิ์
อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
  05 อังคาร12:00-15:0024302C22010    
อาจารย์: อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
สำรองให้:การบริหารการตลาด ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 12920
ทุกชั้นปี
2-0-2
2-2-0
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วสันต์ รัตนากร
อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 231
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
ดร.วีระ สุภะ
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ กลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ อ่านจับใจความสำคัญและรายละเอียด
จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ 2. รู้และเข้าใจกลวิธีการอ่าน 3. พัฒนาทักษะการใช้กลวิธีการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 23:06:01