0720407Failure of Buildings
การวิบัติของอาคาร
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0720309 หรือ
0720309 หรือ
0720309 หรือ
0720309
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:0080608C2542110    
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11156
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11157
25-2-23
25-2-23
สอบกลางภาค: 9 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 08 ห้อง Lab 1
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
อาจารย์เฉลย คงปรีพันธุ์
สอบปลายภาค: 4 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง Lab 1
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
อาจารย์เฉลย คงปรีพันธุ์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 เสาร์16:00-18:00Lab 108C25141110    
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1007125-8-17
สอบกลางภาค: 9 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 08 ห้อง Lab 1
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
อาจารย์เฉลย คงปรีพันธุ์
สอบปลายภาค: 4 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง Lab 1
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
อาจารย์เฉลย คงปรีพันธุ์
คำอธิบายรายวิชา
สาเหตุและปัญหาการเกิดการวิบัติของอาคาร การป้องกัน การแก้ไขโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบที่วิบัติ การซ่อมแซม และศึกษากรณีตัวอย่างที่ทำให้เกิดการวิบัติ
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:15/9/2562 14:40:14