0711403Computer Application in Civil Engineering
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0711201 หรือ
0711201 หรือ
0711201 หรือ
0711201 หรือ
0711201 หรือ
0711201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-15:00300003C11010    
อาจารย์: ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
สำรองให้: รุ่น 571 กลุ่ม 1-1-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในปัจจุบัน ที่จะนำไปใช้กับงานด้านวิศวกรรมโยธา และการใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:55:26