0716304Foundation Engineering
วิศวกรรมฐานราก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0716302 หรือ
0716302 หรือ
0716302 หรือ
0716302 หรือ
0716302 หรือ
0716302
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-12:0080608C3052510    
อาจารย์: อาจารย์เอนก เนรมิตรครบุรี
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11150
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1 รุ่น 591 กลุ่ม 11151
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ08:00-14:0080608C2581710    
อาจารย์: อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 1115825-6-19
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง 806
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง 806
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วันโชค เครือหงษ์
อาจารย์สนธยา กงกองแก้ว
คำอธิบายรายวิชา
การสำรวจชั้นดิน ความสามารถรับแรงแบกทานของดิน ออกแบบฐานรากแผ่ ออกแบบฐานรากแพ ออกแบบฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์ การทรุดตัว แรง ดันดิน ระบบกำแพงกันดินและเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพของดิน ฝึกปฏิบัติออกแบบวิศวกรรมฐานราก และแบบขยายการออกแบบวิศวกรรมฐานราก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:56:54