0714303Field Surveying Practice
ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-0-80)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์14:00-17:0009C30171310    
อาจารย์: อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1004330-9-21
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี13:00-16:0009C30141610    
อาจารย์: นายเอนก เนรมิตรครบุรี
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1332530-13-17
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การสำรวจนอกสถานที่เป็นระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง การทำแผนที่เบื้องต้น การสำรวจวงรอบ การทำระดับ การเก็บรายละเอียดแนวเส้นสำรวจโครงข่าย การทำวงรอบสตาเดีย การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศในพื้นที่กำหนด การใช้เครื่องมือสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องโททอลสเตชั่น จีพีเอส การคำนวณเพื่อปรับแก้ค่าต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 21:41:13