0131102Welding Technology
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เกษตรกลวิธาน
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร10:00-11:00โรงฝึกงาน2โรงฝึกงาน2C3042610    
  อังคาร11:00-12:00โรงฝึกงานเกษตรกลโรงฝึกงานL      
  อังคาร13:00-18:00โรงฝึกงานเกษตรกลโรงฝึกงานL      
อาจารย์: อาจารย์รังสรรค์ กุฏสำโรง
สำรองให้:เกษตรกลวิธาน ชั้นปี 1
เกษตรกลวิธาน ชั้นปี 3
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีการเชื่อมโลหะ ความปลอดภัยและอุปกรณ์การเชื่อม ลักษณะการต่องานแบบต่างๆ การตัดโลหะ การทดสอบแนวเชื่อมโลหะ การพอกแข็ง การเชื่อมโลหะด้วยวิธีพิเศษ การออกแบบแนวเชื่อมและโครงสร้างงานโลหะ สัญลักษณ์ต่างๆ ของการเชื่อมโลหะ โลหะวิทยาในงานเชื่อมโลหะ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโลหะ
เกษตรกลวิธาน60,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:07:21