0713101Engineering Materials
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00450204C53210    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิชัย ยังสว่าง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร09:00-12:00Lab โยธา 407C1551010    
อาจารย์: ผศ.ศศิวิมล มาแสง
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 09 ห้อง
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวจรรยาวรรณ จรรยาธรรม
ผศ.ศศิวิมล มาแสง
คำอธิบายรายวิชา
วัสดุวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์โดย การใช้วัสดุวิศวกรรม
วิศวกรรมโยธา56,วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:23:12