0321316Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:004FT4C102810    
  พุธ09:00-12:004106FTC      
อาจารย์: อาจารย์สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994610-2-8
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วีระ ยินดี
อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
อาจารย์ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์
คำอธิบายรายวิชา
ชนิดและองค์ประกอบของเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ประเภทและวิธีการผลิตเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติการ
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:40:46