0321204Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303232 หรือ
0303232
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:004109FTC104610    
  อังคาร16:00-19:001101FTC      
อาจารย์: อาจารย์บุณฑริกา สุมะนา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994210-4-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร13:00-16:004109FTC52310    
  อังคาร16:00-19:001101FTC      
อาจารย์: อาจารย์บุณฑริกา สุมะนา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99465-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ชนิดและประเภทของจุลินทรีย์ที่สำคัญในอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย แหล่งที่มาและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่อจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ มาตฐานและการตรวจวิเคราะห์ จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ พร้อมฝึกปฏิบัติการ
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:26/8/2562 1:36:56