0321101Introduction to Food Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0321202, 0321202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:004FT4C3052510    
อาจารย์: อาจารย์สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318930-5-25
สอบกลางภาค: 1 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วีระ ยินดี
อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
อาจารย์ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร การถนอมอาหารและการปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และภาชนะบรรจุ
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:19/9/2562 23:52:43