0304100Introductory Physics
ฟิสิกส์เบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:002101LB2C3062410    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13686
เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13679
15-4-11
20-1-19
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
อาจารย์จันทนี กองสุข
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
อาจารย์วิรัตน์ ขาวสร้อย
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์09:00-12:005202LB5C3025510    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13690
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13202
พืชศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13681
15-12-3
5-1-4
15-12-3
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จันทนี กองสุข
ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1091
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
อาจารย์วิรัตน์ ขาวสร้อย
  03 พุธ09:00-12:002101LB2C3028210    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370030-28-2
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1092
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1092
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
ดร.บุราณี ระเบียบ
คำอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60 ,พืชศาสตร์ 59(เทคอุต),ประมง 59(เทคอุต), ผลิตสัตว์ 60, เครื่องกล 61, เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 60,เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:35:41