0304100Introductory Physics
ฟิสิกส์เบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:002201LB2C3534110    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986435-34-1
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ: Mr.John William Hailes
ผศ.นฤมล มงคลธนวัฒน์
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุรีย์พร บุญนา
อาจารย์วรรณศิริ หิรัญเกิด
  02 พุธ09:00-12:002102LB2C2017310    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13172
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13208
12-9-3
8-8-0
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์
อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง
อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
  03 จันทร์13:00-16:005202LB5C2018210    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994320-18-2
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3308
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
อาจารย์นารินจง วงศ์อุต
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3308
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
อาจารย์รุ่งโรจน์ ตับกลาง
  04 อังคาร13:00-16:005202LB5C2827110    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994128-27-1
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3401/2
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บุปผา ภิภพ
อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3401/2
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
อาจารย์สมมารถ ศรีประเทือง
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 พฤหัสบดี09:00-12:002101LB2C1514110    
อาจารย์: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318115-14-1
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาคร บัวบาน
อาจารย์ปัทมา เกรัมย์
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
คำอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60 ,พืชศาสตร์ 59(เทคอุต),ประมง 59(เทคอุต), ผลิตสัตว์ 60, เครื่องกล 61, เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 60,เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 4:29:15