0303232General Microbiology
จุลชีววิทยาทั่วไป
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303100 หรือ
0303100
รายวิชาต่อเนื่อง:0321204, 0321204, 0332201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:002303LB2C30121810    
  ศุกร์08:00-10:002101LB2C      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1319030-12-18
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์10:00-12:002101LB2C3027310    
  อังคาร13:00-16:002303LB2C      
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321230-27-3
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3308
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1083
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60,พืชศาสตร์ 59(เทคอุต), ผลิตสัตว์ 60, เทคโนโลยีการเกษตร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:55:21