0303232General Microbiology
จุลชีววิทยาทั่วไป
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303102 หรือ
0303100 หรือ
0303100
รายวิชาต่อเนื่อง:0321204, 0321204, 0332201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:002303LB2C25141110    
  พุธ10:00-12:005202LB5C      
อาจารย์: ผศ.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986425-14-11
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
  02 พุธ10:00-12:005202LB5C2521410    
  ศุกร์13:00-16:002303LB2C      
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986425-21-4
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
  03 พุธ10:00-12:001BTC2519610    
  พฤหัสบดี13:00-16:002BTC      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994330-19-11
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมมารถ ศรีประเทือง
อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 พุธ10:00-12:005202LB5C104610    
  ศุกร์13:00-16:002303LB2C      
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 992610-4-6
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
อาจารย์ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
  05 พุธ10:00-12:001BTC101910    
  พฤหัสบดี13:00-16:002BTC      
อาจารย์: อาจารย์อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994830-0-30
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมมารถ ศรีประเทือง
อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60,พืชศาสตร์ 59(เทคอุต), ผลิตสัตว์ 60, เทคโนโลยีการเกษตร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:36:00