0302260Physical Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0302103 หรือ
0302100 และ 0302103 หรือ
0302100 หรือ
0302103
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0302261
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:002101LB2C104610    
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99424-4-0
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาคร บัวบาน
ผศ.รวินิภา ศรีมูล
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:002101LB2C102810    
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99462-2-0
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: รศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สอบปลายภาค: 2 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สาคร บัวบาน
ผศ.รวินิภา ศรีมูล
คำอธิบายรายวิชา
กฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลระหว่างวัฏภาค สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และพื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60, ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:34:38