0302100General Chemistry
เคมีทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302120, 0302260, 0302260, 0302280, 0302280, 0302280, 0302280, 0302280, 0321301, 0321301, 0331308, 0331308
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:002201LB2C1818010    
  ศุกร์13:00-16:002105LB2C      
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321214-13-1
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
อาจารย์ชัยวัฒน์ มครเพศ
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.วรัญญา โนนม่วง
ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
  02 จันทร์10:00-12:002201LB2C1515010    
  ศุกร์09:00-12:002105LB2C      
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สำรองให้:พืชศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321215-15-0
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชัยวัฒน์ มครเพศ
อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.วรัญญา โนนม่วง
ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
  03 จันทร์08:00-10:002101LB2C2520510    
  พฤหัสบดี13:00-16:002105LB2C      
อาจารย์: ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13190
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13187
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9943
16-16-0
5-0-5
5-4-1
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก PS ห้อง 8202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ไพรัตน์ อำลอย
อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
อาจารย์ชัยวัฒน์ มครเพศ
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB5 ห้อง 5201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
ผศ.วรัญญา โนนม่วง
อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
คำอธิบายรายวิชา
สสาร และการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 60,พืชศาตร์ 59(เทคอุต),ประมง 59(เทคอุต), ผลิตสัตว์ 60, พัฒนาผลิตภัณฑ์ 59, เทคโนโลยีการเกษตร 60, การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:07:12