0805431Preparation for Cooperative Education and Job Training
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-14:0043104C4241110    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296341-40-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร15:00-17:0044304C4239310    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1299242-39-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน
การท่องเที่ยว56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 14:00:56