0805418Survey and Research for Tourism
การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-16:0045304C4240210    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296341-39-2
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 592
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลบัณฑิต แสงดี
อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
  02 พฤหัสบดี08:00-12:0043104C4240210    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12992
การท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 12963
42-39-3
1-1-0
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
อาจารย์ชุมพล โมฆรัตน์
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีรดา บุญพามี
อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
คำอธิบายรายวิชา
หลักการสำรวจและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา การกำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและการศึกษาด้านการท่องเที่ยวต่อไป
การท่องเที่ยว56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 16:27:45