0032005Exercise for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00ศร.210ศร.C158710    
  พุธ13:00-15:00อาคารยิมใหม่อาคารยิมฯใหม่L      
อาจารย์: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สำรองให้:เกษตรกลวิธาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13109
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13633
5-5-0
10-4-6
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
  02 พุธ10:00-12:00ศร.210ศร.C101910    
  พุธ13:00-15:00อาคารยิมใหม่อาคารยิมฯใหม่L      
อาจารย์: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1363310-0-10
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ08:00-12:001095SCC1312110    
อาจารย์: อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13687
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13688
ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13172
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13191
เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13171
วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13685
6-0-6
7-0-7
10-0-10
13-12-1
4-0-4
7-0-7
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ08:00-12:001095SCC20210    
อาจารย์: อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 136912-0-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การฝึกและเสริมสร้างสมรรถภาพ ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง
ศึกษาทั่วไป59,พืชศาสตร์59(เทคอุต),วิทย์อาหาร 60 BP, วิทย์อาหาร เทคอุต 60, สื่อสารมวลชน 61(บริหาร), ภาษาอังกฤษ 61(ศิลปศาสตร์), ผลิตสัตว์ 60 (เทคโนอุต),ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต), วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต),เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต),เศรษฐศาสตร์ 60 (มนุษย์),เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 61,สัตวแพทย์ 60,วิศวกรรมเกษตร 61, อุตสาหกรรมอาหาร 60, ประมง 59 (เทคอุต),สารสนเทศและการสื่อสาร 60-วิทย์,การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 14:41:58