0012011Recreation in Daily Life
นันทนาการในชีวิตประจำวัน
สังกัดศึกษาทั่วไป, กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00ศร.208ศร.C91810    
  อังคาร10:00-12:00อาคารยิมใหม่อาคารยิมฯใหม่L      
อาจารย์: อาจารย์มนตรี อารีย์
สำรองให้:วิศวกรรมเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13088
ทุกชั้นปี
9-1-8
9-0-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการ การเลือกนันทนาการในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
ศึกษาทั่วไป59,วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีสังคมการเกษตร60,พืชศาสตร์59 (เทคอุต),ประมง 59(เทคอุต),วิทยอาหาร60 BP, ผลิตสัตว์ 60 (เทคโนอุต),ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต), วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต),เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต), สัตวแพทย์ 60, วิศวกรรมอุตสาหการ 61,เศรษฐศาสตร์ 60 (มนุษย์),เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 61,เกษตรกล 60,วิศวกรรมเกษตร 61,อุตสาหกรรมอาหาร 60, สารสนเทศและการสื่อสาร 60-วิทย์,การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 22:53:58