0110301Preparation for Field Practice in Plant Science
เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0110201 หรือ
0110201 หรือ
0110201 หรือ
0110201 หรือ
0110201 หรือ
0110201 หรือ
0110201 หรือ
0110201
รายวิชาต่อเนื่อง:0110401, 0110401, 0110401, 0110401, 0110401, 0110401, 0110401, 0110401
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00พืช.51105C4639710    
อาจารย์: ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
นางสาวรัตติกาล เสนน้อย
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13082
ชั้นปี 1
7-5-2
10-10-0
8-4-4
21-21-0
18-0-18
สอบปลายภาค: 30 เม.ย. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: นายภาณุ เอี่ยมต่อม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้ พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพต่างๆ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน ประกอบการ เทคนิคการ นำเสนอ การเขียนรายงาน
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:25:26