0406210Computer Network 2
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406209
รายวิชาต่อเนื่อง:0406307, 0406319, 0406323
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:0094109C3022810    
อาจารย์: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9964
ทุกชั้นปี
30-21-9
30-1-29
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
คำอธิบายรายวิชา
การกำหนดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การจัดการระบบปฏิบัติการค้นหาเส้นทาง เทคนิคกระบวนและโพรโทคอลการค้นหาเส้นทาง การบริหารจัดการเครือข่ายและแบ่งขอบเขตของเครือข่าย ทั้งแบบสายและไร้สาย การแปลงไอพีแอดเดรส การกำหนดไอพีแอดเดรส เทคนิคการติดตั้งและการบริหารเครือข่าย การออกแบบและแนวคิดในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.81.28.94:24/8/2562 2:05:32