0406103Information Technology Fundamentals
หลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:0094109C3025510    
อาจารย์: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313930-25-5
สอบกลางภาค: 2 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 243
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สัญญา บริสุทธิ์
อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวเสาวณีย์ จำรัมย์
อาจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา
  02 ไม่มีข้อมูล3003010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313930-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:12:21