0111404Selected Topics in Plant Science
หัวข้อเฉพาะทางพืชศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00พืช.51105C3003010    
  ศุกร์09:00-12:00พืช.51105L      
อาจารย์: นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี
สำรองให้:พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13464
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13463
พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 13462
พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10225
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10221
พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
5-0-5
5-0-5
5-0-5
5-0-5
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หัวข้อเฉพาะด้านพืชศาสตร์และการจัดการเรื่องที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความ สนใจในขณะนั้น
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:37:46