0111304Nursery Management
การจัดการสถานเพาะชำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, พืชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0111301 หรือ
0111301 หรือ
0111301 หรือ
0111301
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-18:00พืช.52305C2422210    
  พุธ17:00-18:00พืช.52305C      
  ศุกร์08:00-11:00พืช.51105L      
อาจารย์: ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช
นางสาวรุศมา มฤบดี
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 10224
พืชศาสตร์-เทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13082
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11181
24-9-15
24-12-12
24-1-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญ การวางแผนการจัดสร้างสถานเพาะชำ โรงเรือนเพาะชำชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานสถานเพาะชำ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพรรณไม้ วิธีการจัดและดูแลรักษาพรรณไม้ และการคาดคะเนสถานการณ์ของตลาดพรรณไม้
พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:20:27